Home of Textile Terms & Conditions

PRICES

All prices are in SEK/NOK/DKK/EUR, excluding VAT and refers to price per unit unless otherwise stated. The recommended price increase in store is 2.2 - 2.3 on furniture och 2.5 - 2.7 on textiles and decor.

 

PAYMENT TERMS

Credit assessments are made through our partner PS Finance. See order confirmation for payment terms. PS Finance sends one reminder of unpaid invoices together with a reminder fee by post to the customer’s address. Unpaid invoices are handed over as a matter to the Debt collection at PS Finance after a first reminder.

Questions regarding payment is sent to PS Finance. You will find the information on your invoice.

 

ORDER CONFIRMATION

Confirmed order applies in the form of quantity, item, price and delivery terms as well as payment terms.

The customer is responsible for ensuring that the order is correct by checking the order confirmation.

 

DELIVERY TERMS

Order values below SEK 3000 / NOK 3000 / EUR 300 / DKK 3000 will be added an small order charge of SEK 300 / NOK 225 / EUR 30 / DKK 200.

Home of Textile can not guarantee a delivery date but can confirm the estimated date when the goods leave the warehouse, see order approval for estimated shipment.

 

SHIPPING

Shipping is charged on deliveries in accordance with the delivery terms.

Delivery of backorders takes place automatically if the customer has not notified otherwise.

 

RECEIVING THE GOODS

1. Check the number of packages and visible damage on the packaging while the driver remains on sight.

2. Sign the shipment reciept to the driver and note any damage or missing packages.

 

DAMAGED GOODS/ MISSING PACKAGE

The carrier and Home of Textile are not responsible for missing or visible damage to goods that are not noted and stated on the shipping reciept and acknowledged by the driver.

See information under ”receiving the goods”.

 

LODGING COMPLAINTS

In the event of a complaint, please contact Home of Textile by email and attached photos to mailbox@homeoftextile.se. A reply regarding complaints will come within 2-3 calender days. No goods may be discarded without approval from Home of Textile.

The carrier and Home of Textile are not responsible for hidden damages that are not reported within seven calender days after receiving the order.

 

RETURNS

Any returns must be approved by Home of Textile and sent with the instructed carrier and shipping note. All goods must be well packaged.

If goods are returned in another way, the customer will be charged all costs that may arise for Home of Textile. No goods may be discarded without approval from Home of Textile.

 

We reserve the right for possible price changes. We take reservations for any typographical errors

 

På svenska

PRISER  

Alla priser är i SEK/NOK/DKK/EUR, exklusive moms och avser pris per enhet om inget annat anges. Den rekommenderade prishöjningen i butik är 2,2 - 2,3 på möbler och 2,5 - 2,7 på textilier och inredning. 

 

BETALNINGSVILLKOR 

Kreditbedömningar görs via vår samarbetspartner PS Finans. Se orderbekräftelse för betalningsvillkor. PS Finans skickar en påminnelse om obetalda fakturor med en påminnelseavgift per post till kundens adress. Obetalda fakturor överlämnas som ett ärende till inkasso hos PS Finans efter en första påminnelse. 

Frågor gällande betalning skickas till PS Finans. Du hittar informationen på din faktura. 

 

ORDERBEKRÄFTELSE 

Bekräftade beställningar gäller i form av avtal, vara, priser och leveransvillkor samt betalningsvillkor. 

Kunden ansvarar för att beställningen är korrekt genom att kontrollera orderbekräftelsen. 

 

LEVERANSVILLKOR 

Ordervärdet under SEK 3000 / NOK 3000 / EUR 300 / DKK 3000 tillkommer en liten orderavgift på SEK 300 / NOK 225 / EUR 30 / DKK 200. 

Home of Textile kan inte garantera ett leveransdatum men kan bekräfta det beräknade datumet när varorna lämnar lagret, se ordergodkännande för beräknad leverans. 

 

FRAKT 

Frakt debiteras vid leveranser i överensstämmelse med leveransvillkoren. 

Leverans av restorder sker automatiskt om kunden inte har meddelat annat. 

 

MOTTAGNING AV VARORNA 

  1. Kontrollera antalet kollin och synliga skador på emballaget medan föraren är inom synhåll.  
  2. Signera leveranskvittot till chauffören och notera eventuella skador eller saknade paket. 

 

SKADADE VAROR/SAKNADE PACKET 

Budet och Home of Textile ansvarar inte för uteblivna eller synliga skador på gods som inte är noterade och angivna på fraktkvittot och kvitterade av chauffören.  

Se information under "mottagande av varorna".  

 

INLÄMNING AV KLAGOMÅL 

Vid reklamation, vänligen kontakta Home of Textile via mail och bifoga en bild, maila till mailbox@homeoftextile.se. Svar angående klagomål kommer inom 2–3 kalenderdagar. Inga varor får kasseras utan godkännande från Home of Textile. 

 

RETURER 

Eventuella returer ska godkännas av Home of Textile och skickas med anvisat bud och fraktsedel. Alla varor måste vara väl packade. Om varor returneras på annat sätt debiteras kunden alla kostnader som kan uppstå för Home of Textile. Inga varor får kasseras utan godkännande för Home of Textile.  

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

 

 

HOME OF TEXTILE SCANDINAVIA AB

STATIONSVÄGEN 2,

51631 DALSJÖFORS

SWEDEN

MAILBOX@HOMEOFTEXTILE.SE